معرفت شناسی علم اقتصاد و مبانی آن - قسمت سوم

این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به مباحث مربوط به اندیشه ها و تئوری های شناخت هایک، خواستگاه فکری و مفاهیم مرتبط با آنها می پردازد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد