دولت آمریکا درکی از بحران پدید آمده نداشت!

ژوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد گفت دولت ترامپ هیچ درکی از جدی بودن بحران نداشت و حالا تدوین یک واکنش مناسب بسیار بسیار مشکل است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد