وی با بیان اینکه مالکانی که ارزش یک یا مجموع خودروهای تحت تملک آنها از یک میلیارد تومان بیشتر شود، مشمول مالیات می شوند، نرخ مالیات، مهلت پرداخت، مبنای ارزشگذاری خودروها و تعداد افراد مشمول پرداخت مالیات را اعلام کرد.

رحیمی همچنین گفت: مالکان خودرو با مراجعه به سامانه My.tax.gov.ir می توانند از وضعیت مالیاتی خودروی خود مطلع شوند.

او حتی از امکان اعتراض برای مالکان خودرو هم خبر داد.

کدام افراد باید مالیات خودرو بپردازند؟ 

مبنای ارزش‌گذاری خودروها برای دریافت مالیات

نرخ مالیات خودرو چقدر است؟

چطور از وضعیت مالیاتی خودرو مطلع شویم؟

چه تعداد خودرو در کشور شناسایی شده؟

زمان دریافت مالیات از مالکان خودرو و جریمه عدم پرداخت 

مرجع شناسایی خودروها 

سهم تهرانی‌ها از پرداخت مالیات خودرو

اعتراض مالکان خودرو و خودروهای تصادفی 

اگر تا یکماه دیگر مالیات خود را پرداخت نکنید...

درآمد دولت از مالیات مالکان خودرو