به گزارش اکو ایران، مرکز آمار در آخرین گزارش خود به بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در فصل پاییز 1400 پرداخته است. طبق این گزارش در فصل پاییز سال جاری شاخص کل قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های کشور در پاییز امسال  به عدد 493.8 رسیده است.

با توجه به عدد این شاخص، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی کشور در فصل پاییز 1400 نسبت به فصل مشابه سال گذشته  33.4 درصد بوده است. بصورت فصلی نیز تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی کشور در پاییز سال جاری نسبت به فصل قبل 2.8 درصد رشد را ثبت کرده است.

کود رکورد زد

در میان گروه های مختلف محصولات مرغداری های صنعتی کشور شاخص قیمت کود در پاییز سال جاری به 553.2 رسیده است. این شاخص قیمت کود در فصل پاییز 1400 نسبت به پاییز سال گذشته 42.5 درصد رشد را به خود اختصاص داده است.

شاخص قیمت گروه مرغ نیز بصورت نقطه به نقطه در در پاییز امسال بیش از 32 درصد رشد داشته است و تنها گروهی است که تورم نقطه ای آن پایین تر از تورم شاخص کل محصولات مرغداری های صنعتی کشور بوده است.

گروه مرغ طبق گزارش مرکز آمار به چهار زیر مجموعه تقسیم شده است: مرغ گوشتی، جوجه یکروزه، پولت و مرغ حذفی. در میان بخش های مختلف گروه مرغ، جوجه یکروزه با 72.8 درصد افزایش شاخص قیمت در فصل پاییز سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است. کمترین رشد شاخص قیمت نیز مربوط می شود به مرغ گوشتی با 23.8 درصد رشد نقطه ای در پاییز 1400 .

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به بررسی گروه تخم مرغ پرداخته است. شاخص قیمت گروه تخم مرغ بصورت نقطه ای در پاییز امسال 35.8 درصد رشد داشته است و بصورت فصلی نیز در پاییز 1400 نسبت به فصل تابستان 2.5 درصد کاهش را نشان می دهد.

گروه تخم مرغ به دو زیر گروه تخم مرغ خوراکی و تخم مرغ نطفه دار تقسیم بندی شده است. رشد شاخص قیمت تخم مرغ خوراکی و تخم مرغ نطفه دار در در پاییز امسال نسبت به پاییز گذشته به ترتیب 27 درصد و 61.9 درصد رشد داشته اند.

photo_2022-02-02_18-14-58

اردبیل رکورددار افزایش قیمت

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در پاییز 1400 نشان می دهد شاخص کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، در تمامی استان ها با افزایش روبه رو بوده است.

بیشترین میزان افزایش مربوط به استان اردبیل با 88.7 درصد و کمترین میزان افزایش آن مربوط به استان ایلام  با 9.6 درصد می باشد.

 

photo_2022-02-02_18-14-48

طبق گزارش دیگری از مرکز آمار مقدار عرضه ی گوشت مرغ در فصل پاییز 1400 نسبت به فصل گذشته 2 درصد افزایش داشته است. اما بصورت فصلی در پاییز امسال شاخص کل قیمت محصولات مرغداری های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل 2.8 درصد افزایش یافته است. پس می توان گفت افزایش قیمت محصولات مرغداری های کشور ناشی از کمبود عرضه نبوده است. از سویی دیگر در ماه های گذشته زمزمه ی حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم انتظاری و در نهایت قیمت محصولات مرغداری ها شده است.

از طرفی نرخ تورم فصل پاییز 1400 در مقایسه با پاییز سال گذشته بصورت نقطه ای حدود 36.6 درصد بوده است و تغییر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور  نیز بصورت نقطه ای در پاییز سال جاری 33.4 درصد بوده است.

 اما در طول مدت بررسی برای تولید محصولات مرغداری های صنعتی ارز 4200 تومانی داده شده است. پس علاوه بر اینکه ارز ترجیحی برای صنعت مرغداری مصرف شده، هم تراز با تورم نقطه ای قیمت محصولات آن نیز افزایش یافته است. این اتفاق نشان می دهد با وجود برخوداری صنعت مرغ ارز 4200 اما هزینه آن به اندازه تورم افزایش یافته است. آماری که در اصابت 4200 به هدف در تولید و مصرف تردید جدی ایجاد می کند.