بحث و اختلاف نظر برای شیوه‌ی اداره‌ی کشور در این دوره به موضوع حد دخالت دولت در اقتصاد باز می‌گردد. اختلافی که به شکل‌گیری دو جناح اصلی در میان مدیران انقلابی منجر می‌شود و تا سال‌ها، موضوع چپ و راست از صف‌بندی نیروهای سیاسی در همین سال‌ها تغذیه می‌شد.