اما از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان این عمل را یک اقدام عوام‌فریبانه دانستند که جز حاشیه رسانه‌ای نتیجه دیگری در پی ندارد.

در این برنامه اکوایران حسن معتمدی، مدیر کل پیشین نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی و رسول صالحی، وکیل دادگستری به این بحث می‌پردازند.