به گزارش اکو ایران، روند تورم در کالاهای خوراکی ایران در سال 1401 مسیری صعودی را ثبت کرده است. تعمیم بررسی رشد قیمت ها در کالاهای خوراکی نقاط شهری نشان می دهد گوجه فرنگی بیشترین رشد قیمت را در این ماه در مقایسه با 53 کالای دیگر داشته است. اما آیا این رویداد به معنای رشد قیمت ها دراین ماه بوده است؟

رکوردزنی در تورم گوجه فرنگی 

تورم ماهانه گوجه و خیار در فروردین 1401 نقاط شهری توسط مرکز آمار به ترتیب برابر با 27.6 درصد و 11.46 درصد بوده است.

طبق داده هایی که مرکز آمار در این ماه منشتر کرده است گوجه فرنگی رکورد دار رشد قیمت در میان بقیه خوراکی های مناطق شهری ایران بوده است.

خیار نیز دومین رکورد را در این مقطع زمانی به ثبت رسانده است.

اما جدا از تحلیل مقطعی می توان روند تورم کالاها برگرفته از افت و خیز فصلی کشت و کار و برداشت آن ها نیز شکل گرفته باشد. 

برای دریافت این موضوع بهتر است تورم مقاطع مشابه در این زمینه را بررسی کرد.

تورم

بررسی تورم آغاز سال در کالاهای گوجه و خیار

بررسی های داده های مرکز آمار در خصوص تغییرات قیمت دو کالای خوراکی رکورددار مهم در این ماه نشان می دهد رشد قیمت گوجه در مقاطع مشابه دومین رکورد را در 5 سال گذشته داشته است.

در این مقایسه مشاهده می شود بیشترین رشد ماهانه قیمت گوجه فرنگی در فروردین 99  ثبت شده که برابر با 35.4 درصد به ثبت رسیده است.

دومین رکورد نیز در این بازه زمانی به امسال تعلق داشته که برابر با 27.6 درصد بوده است.

بنابراین می توان گفت پس از سال 99 رشد ماهانه قیمت گوجه درامسال سطح بالایی بوده که البته می تواند ریشه در صادرات این محصول داشته باشد.

به گفته برخی کارشناسان، افزایش صادرات گوجه فرنگی موجب کاهش عرضه آن در بازار بوده و در نهایت منجر به رشد قیمت آن شده است.

در مقابل اما رشد ماهانه قیمت خیار در مقایسه با مقاطع مشابه سطح پایین تری داشته و رکوردزنی مقطعی در فروردین می تواند ناشی از تغییرات فصلی کشت و کار این محصول بوده باشد.

تورم