این شرکت هم ماجرای پرفراز و نشیبی دارد و اکوایران در گفت و گو با قاسم محمدی، رییس هیات مدیره این شرکت جویای احوال این روزهای آن است.