با توجه به شرایط بحرانی کشور آیا وقت آن نرسیده که این‌بار اگر قرار بر جراحی اقتصادی است، به شکل درست و بنیادین مساله حل شود؟ آیا بازهم میخواهیم با دادن مُسکن‌های بی‌فایده به اقتصاد مریض کشور، بحران‌ها را به تعویق بیاندازیم؟