آنچه که از داده های مرکز آمار می توان نتیجه گرفت اینکه ظرفیت رشد نفتی در آخرین فصل ۱۴۰۰ به انتهای خود رسیده است.