به گزارش اکوایران بنا به گزارش پژوهشکده پولی بانکی از شرکت ها صنعتی بورس، در حالی که رشد اسمی سود شرکت ها در سال 1399 نسبت به سال قبل بیشتر از 133 درصد بوده است، در شش ماهه و نه ماهه 1400 رشد اسمی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 108 و 64 درصد بوده است. این روند نشان می دهد که اثر جهش های قیمتی بر سود اسمی که در سال 1399 نمایان شده و در نیمه اول سال 1400 نیز ادامه داشته، در نیمه دوم سال 1400 با فروکش کردن نوسانات ارزی کمتر شده است.  روند سود سازی شرکت های بورسی را میتوان از طریق تعداد شرکت های زیان ده نیز دنبال کرد. بر اساس اطلاعات در حالی که در سال 1399 از 267 شرکت تنها 34 شرکت زیان ده بوده اند، در شش ماهه و نه ماهه تعداد شرکت های زیان ده به ترتیب به 8 و 10 شرکت بیشتر از تعداد شرکت های زیان ده سال گذشته درمدت مشابه بوده است. افزایش تعداد شرکت های زیان ده در کنار رشد اسمی بالای 50 درصد سود آوری شرکت ها که نشان دهنده درجه بالای ناهمگنی در سود سازی در صنایع مختلف دارد.

در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت های خودرو سازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سود آوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت های آن منفی می شود. البته در 9 ماه 1400 تعداد شرکت های زیان ده در این صنعت کمتر از سال قبل شده است اما زیان تولید شده در این صنعت در 9 ماهه 1400 تقریبا برابر با 9 ماهه 1399 است که نشانه های نا امید کننده ای از وضعیت سود آوری این صنعت است.

رشد بالای فلزات اساسی و فرآورده نفتی

از بین صنایع، صنعت فلزات اساسی و فرآورده های نفتی به ترتیب با 97 و 66 درصد رشد سود اسمی نه ماهه نسبت به سال قبل بیشترین رشد در سود آوری در بین صنایع را داشتند. از طرف دیگر تولید کننده های محصولات ضروری و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته اند. به گونه ای که رشد سود آوری صنعت محصولات غذایی در شش ماهه و نه ماهه 1400 نسبت به مدت مشابه سال حدود صفر درصد بوده است و این نرخ رشد ها برای صنعت دارویی نیز به ترتیب 22 درصد و 30 درصد بوده است. به عبارت دیگر ارزش حقیقی سود آوری این صنایع کاهش داشته است.

به علاوه تعداد شرکت های زیان ده در این صنایع نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت های زیان ده می توان ریشه در قیمت گذاری دستوری این صنایع داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است. به علاوه تعداد شرکت های زیان ده در صنعت غذایی و دارویی در 9 ماهه به ترتیب 3 و 4 شرکت بیشتر از سال گذشته است که نشان دهنده وضعیت نامناسب سود آوری در این صنایع است.

photo_2022-06-26_14-54-12