با نگاه به روند تورم در کالاهای دیگر، آیا هسته سخت تورم بزرگ شده است یا این موضوع شوکی زودگذر است؟