به گزارش اکوایران اگر چه سود آوری در شرکت ها و صنایع مسئله مالی به حساب می آید ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به شمار می آید. در جدول 3 وضعیت سود آوری شرکت های تولید بورس در بازه های عملکردی شش ماهه و نه ماهه و دوازده ماهه سال مالی 1400 مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس آمار رشد اسمی سود شرکت ها در شش ماهه و نه ماهه 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 108 و 64 درصد بوده است. اما بر اساس گزارش های دوازده ماه سود اسمی 484 شرکت بورسی در سال 1400 حدود 42/8 درصد بیشتر از سال قبل بوده است. این روند نشان می دهد که اثر جهش های قیمتی بر سود اسمی که در سال 1399 نمایان شده و در نیمه اول سال 1400 نیز ادامه داشته، در نیمه دوم سال 1400 با فروکش کردن نوسانات ارزی کمتر شده است.

روند سود سازی شرکت های بورسی را می توان از طریق تعداد شرکت های زیان ده نیز دنبال کرد. بر اساس اطلاعات جدول 3 در شش ماهه و نه ماهه 1400 به ترتیب 64 و 56 شرکت سود خود را منفی گزارش کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 واحد بیشتر بوده است. اما بر اساس گزارش های دوازده ماهه 1400 تنها  34 شرکت زیان ده شناسایی میشوند که نسبت به سال قبل یک واحد کمتر شده است لذا بر اساس این شاخص سود آوری شرکت هایی که حاشیه سود پایینی داشته اند در سال 1400 بدتر از سال 1399 نبوده است.

برای اینکه مشخص شود رشد سود در کدام صنایع بیشتر بوده است در جدول 3 عملکرد سود آوری شرکت ها به تفکیک صنایع نیز آورده شده است. در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت های خودرو سازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سود آوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت های آن منفی می شود. در این صنعت مجموع زیان ایجاد شده در سال مالی1400 حدود 30 درصد بیشتر از سال قبل بوده است. صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی که صادرات محور هستند به ترتیب با 53 و 52/3 درصد رشد سود اسمی در سال 1400 نسبت به سال قبل بیشترین رشد در سود آوری در بین صنایع را داشتند. به جز صنعت خودرو سازی، تنها صنعتی که رشد اسمی مجموع سود های شرکت های آن نسبت به سال قبل کمتر شده است، صنعت محصولات غذایی است که سود تجمیعی آن ها در سال 1400 حدود 1/4 درصد کمتر از سال قبل بوده است. صنعت محصولات دارویی که در شش ماهه و نه ماهه 1400 رشد اسمی سودش کمتر از تورم بود، در گزارش 12 ماهه وضعیت بهتری پیدا کرد و به رشد بالای 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید. از طرف دیگر صنعت فرآورده های نفتی که در دوره های شش و نه ماه رشد قابل توجه 88 و 66/4 درصدی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل را رقم زده بود در 12 ماهه 1400 تنها توانسته 29/3 درصد بیشتر از سال قبل سود بیشتری ایجاد کند.

6097f3c2-a817-424d-b3a2-364d5265ca2c