علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به کمک نمودارهای بازار اوراق نشان می‌دهد که باید در انتظار چه رویدادهایی در آینده اقتصاد باشیم.