او در نشستی که مشترکا از سوی آکادمی بانک سامان و دنیای اقتصاد برگزار شد در کنار تحلیل الگوی خلق پول به پدیده جعل پول در اقتصاد ایران نیز اشاره کرد.

این اقتصاددانان با اشاره به اینکه برخی موسسه و نهادها به جای خلق پول، جعل پول می کنند گفت: در جعل پول نهادها بدون ضوابط و استانداردهای بانکی اقدام به عرضه پول می کند در حالیکه خلق پول از سوی مجموع نظام بانکی و بر پایه ذخیره گیری انجام می شود.

در این نشست حسین عبده تبریزی، عباس آخوندی، داود سوری و حسین جوشقانی نیز به طرح دیدگاه پرداختند.

عباس آخوندی اقتصاد ایران را دارای ساخت مرکانتلیستی می داند و اعتقاد دارد: در این ساختار جمع آوری ثروت با غارت سرمایه های ملی انجام می شود.