مهمترین مبنای مقایسه رفاه اقتصادی، درآمد خانوار با در نظرگرفتن تورم و قدرت خرید درآمد در بازار است.

در نمودار ارائه شده تغییر جمعیت و بُعد خانوار لحاظ و ارقام با تورم تعدیل شده‌اند تا درآمد سال‌های مختلف قابل مقایسه باشند.

رشد نفتی در نیمه اول دهه ۵۰، کاملا روی درآمد خانوار تخلیه نشده و پس از سال ۵۵ درآمد با افت جدی هم مواجه شده است.

بیماری هلندی به دلیل ازدیاد درآمدهای نفتی و افت رشد سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۸۶ و در نهایت شروع تحریم باعث شده تا رشد درآمد سرانه خانوار در دولت احمدی‌نژاد تقریبا «صفر» باشد.

در دولت اول حسن روحانی و حتی قبل از برجام درآمد خانوار دچار رشد شد و دو سال پس از برجام بالاترین درآمد سرانه خانوار در تاریخ ایران، در سال ۹۶ ثبت شده است.

این نمودار با استفاده از داده‌های «مرکز آمار ایران» از ۱۳۵۳ تا ۱۴۰۰ رسم شده است.