نرخ سالانه CPI، بر اساس گزارش مرکز ملی آمار بریتانیا ١٠/١ درصد رشد داشت که از عدد تورم سالانه ماه ژوئن یعنی ٩/۴ درصد بالاتر بود و از پیش‌بینی ٩/٨ درصدی هم فراتر رفت.