در گفتگوی اکوایران با جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ویرجنیا تک آمریکا این سوال را مطرح کرده ایم که آیا این ایده درست است که چون اشتغال مهمتر است، دولت باید اندازه کسری بودجه و حتی بیش از آن با هدف افزایش بودجه عمرانی، اوراق چاپ کند؟ آیا رسیدن به رشد اقتصادی به کمک رشد بودجه عمرانی از مسیر چاپ گسترده اوراق در شرایطی که کسری بودجه ساختاری داریم، قابل توصیه است؟