کارکرد مالیات در اقتصاد را نباید فقط محلی برای درآمدزایی دولت دید؛ مالیات ابزاری است در اختیار دولت ها برای سیاست های رشد، برنامه های ضد رکود، سیاست های رفاهی، تنظیم ناکارامدی در برخی بازارها و کلی مورد دیگر که هر کدام به تفصیل توسط اقتصاددانان مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است.

ضمن اینکه طیف وسیعی از عوامل نیز وجود دارند که بر میزان درآمدهای مالیاتی دولت ها موثر هستند.

سوال اینجاست که در نظام بودجه ریزی کشور، تحقیقات علمی و منطق اقتصادی و تجربیات جهانی تعیین کننده اعداد در نظرگرفته شده و درصدهای اخذ مالیات و تفکیک پایه های مالیاتی مختلف هستند؟ یا صرفا هر ساله عدد یا درصدی به سال های قبل افزوده می شود؟