پیوست‌هایی که مشخص می کرد هر دستگاه اجرایی قرار است برای چه تعداد طرح و برنامه بودجه دریافت کند و هزینه تمام شده آن طرح‌ها برای دولت چقدر بود.