اما سوال مهم در این بین آن است که چرا در کشورهای پیشرفته نیز کسری بودجه وجود دارد و اساسا ماهیت کسری بودجه چیست؟ آیا کسری بودجه همواره مساله ناخوشایندی در اقتصاد است؟

برای پاسخ به این ابهامات و سوالات در این برنامه با دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفت و گو نشسته ایم.