همواره این مسأله مطرح است که کارکنان صنعت نفت نسبت به دیگر ارگان‌های دولتی از حقوق و دستمزد بالاتری برخوردارند. 

با این حال اعلام نارضایتی شرکت‌نفتی‌ها از حقوق و مزایای خود بخصوص کارکنان بخش‌های عملیاتی هر از گاهی با برگزاری تجمع‌ها و اعتراضات بلند می‌شود. 

سیدحامد توانگر، کارشناس اقتصاد انرژی ضمن اشاره به رابطه مستقیم طول عمر شرکت‌ها و حقوق و دستمزد کارکنان نفت، به بررسی جوانب مختلف این موضوع می‌پردازد.