رقیب گردن کلفت برای ایران خودرو و سایپا:

زرماکارون با سرمایه یک میلیارد و نهصد هزار یورویی، به خودروسازی وارد می شود؛ سرمایه ای بیش از مجموع سرمایه ایرانخودرو و سایپا، که به نظر می رسد دلیل اصلی وزارت صمت برای اعطای مجوز تولید خودرو به این ماکارونی ساز باشد.

سو استفاده از رانت اطلاعاتی در یک شرکت بورسی:

رانت اطلاعاتی و سوء استفاده از آن در یه شرکت بورسی، متهمان را نقره داغ کرد؛ متهمانی که به دلیل استفاده از اطلاعات نهانی، سه برابر سودی که به دست آوردند، جریمه شدند.

گزارش نفتی دیوان محاسبات حاشیه ساز شد:

منابع حاصل از فروش نفت در دو ماه ابتدایی سال، مشاور مهداد بذرپاش را بر آن داشت تا درباره آنچه در گزارش دیوان محاسبات به عنوان عملکرد ناموفق نفتی دولت نسبت به قانون بودجه آمده، توضیح دهد.