برنامه اکوخبر

نرخ سود به نفع دولت تمام شد

در هفته هجدهم برگزاری حراج اوراق بدهی دولت، نهادهای تامین سرمایه با خرید ۶ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان اوراق از بانکی ها پیشی گرفتند.

در این مرحله از حراج دومین رکورد هفتگی تامین کسری بودجه دولت نیز ثبت شد. یکی از عواملی که باعث تمایل بورسی ها به این اوراق شده آن است که نهادهای تامین سرمایه به آینده بورس نگاه مثبتی ندارند و این موضوع باعث شده که اوراق بدهی دولت برای آنها جذاب تر از سهام شود. وزارت اقتصاد هم با پذیرش افزایش نرخ سود، حساب ویژه ای رو بورسی ها باز کرده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد