اردوغان در چند ماه گذشته همواره سیاست کاهش نرخ بهره را دنبال کرده و این اقدام باعث افزایش تورم در این کشور شده است. 

به عقیده اقتصاددانان درشرایط فعلی باید نرخ بهره افزایش یابد تا از تورم کاسته شود. حالا باید دید در این جلسه نرخ بهره ترکیه چه میزان و در چه جهتی تغییر خواهد کرد.