آخرین اکوپدیا

توسعه، رشد اقتصادی پایدار می خواهد، و رشد اقتصادی پایدار نیاز به تکنولوژی و نوآوری دارد؛ برای ایجاد نوآوری هم نیاز…
آنها از ترس شکل گرفتن طبقه متوسط قوی، قوانین و قواعد را طوری می چینند که حاکمان حتی از دوست هم نزدیکتر باشد، دایی عمو…
۰۳:۱۴
وقتی در جوامعی مانند چکسلواکی سابق یا شوروی، حکومت سعی می کرد تا در خصوصی ترین بخش های زندگی شهروندان نفوذ کند، راه…
در کشورهایی با سیستم بسته رویه های معمول ارتباط بین شهروندان با همنوعانشان در دیگر کشورها مختل می شود.
سرمایه گذاری ترنج