آخرین اکوپدیا

۱۲:۰۸
نزاع در سرزمین مقدس منجر به این شد که بریتانیا، داوری درباره‌ی حاکمیت این سرزمین پس از خروج خود را به سازمان ملل…
۱۴:۵۰
فلسطین پس از پایان عثمانی، به آتش زیر خاکستری شبیه شد که آتشش گهگاهی گر می‌گرفت. یکصد سال از عمر این قصه می‌گذرد،…
۰۳:۰۵
اگر بدانیم که در کشوری، آزادی عقیده وجود ندارد و افراد در صورت نداشتن ایده‌های همسو با حاکمیت از حقوق طبیعی خود محروم…
توسعه، رشد اقتصادی پایدار می خواهد، و رشد اقتصادی پایدار نیاز به تکنولوژی و نوآوری دارد؛ برای ایجاد نوآوری هم نیاز…
آنها از ترس شکل گرفتن طبقه متوسط قوی، قوانین و قواعد را طوری می چینند که حاکمان حتی از دوست هم نزدیکتر باشد، دایی عمو…
۰۳:۱۴
وقتی در جوامعی مانند چکسلواکی سابق یا شوروی، حکومت سعی می کرد تا در خصوصی ترین بخش های زندگی شهروندان نفوذ کند، راه…