پویا جبل عاملی با ذکر یک مثال نشان می دهد که تولید کالای داخلی با هزینه بیشتر نسبت به کالای وارداتی و عدم مجوز به واردات، نه تنها بر خلاف انچه تصور می شود اشتغال زا نیست، بلکه با کاهش رفاه، تغییر ساختار اقتصاد و ناکارآمد کردن فرایند تولید موجب بیکاری بیشتر و آسیب زدن به دستمزدها می شود‌.

تجارت آزاد، باز کردن مرزها و انتقال دانش و مراودات با کشورهای دیگر تنها راه برای رشد و توسعه است. رویکردهای سیاستی که منجر به کاهش تعرفه ها، ممنوعیت واردات و تشویق تجارت شود در نهایت به رشد منجر می شود. ممنوعیت واردات هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد ندارد، منجر به صرفه جویی ارزی نمی شود و فرصت شغلی ایجاد نمی کند، بلکه تنها رانتی است به جیب صاحبان تولیدی آن هم در رنگ و لعاب شعار هایی در جهت کمک به اقتصاد ملی.