اگرچه حجم قابل توجهی از ذخایر میدان مشترک «هنگام» برداشت شده، اما عده‌ای این توافق را حائز اهمیت می‌دانند، چرا که علاوه بر امکان انتقال تجارب عمان در زمینه طرح‌های ازدیاد برداشت، مسیر توسعه یکپارچه در دیگر میدان‌های مشترک را هموار می‌کند. 

در سوی دیگر ماجرا برخی این توافق را فاقد پتانسیل‌های اقتصادی و دارای ریسک‌های سرمایه‌گذاری برمی‌شمرند. 

در استودیو اکوایران و گفتگو با دانیال رحمت، کارشناس ارشد حوزه انرژی به ارزیابی توافق نفتی تهران و مسقط پرداخته‌ایم.