عده‌ای این قرارداد را بسیار پراهمیت تلقی کردند و آن را موثر در تامین سوخت زمستانی و همچنین سخت تر شدن تحریم ایران وصف کردند. از سوی دیگر برخی این قرارداد را تکرار قراردادی در گذشته خواندند و باور داشتند در معرفی آن بزرگ‌نمایی شده است. در گفت و گو با مجید رئوفی پژوهشگر حوزه انرژی تلاش کردیم تصویری واقعی در میانه‌ی دو رویکرد به این قرارداد داشته باشیم.