به گزارش اکوایران؛ اخیـرا وزارت دارایـی روسـیه اعـلام کـرده کـه حداکثـر سـهم یـوان چیـن در صنـدوق (NWF )، بــه دو برابــر یعنــی بــه 60 درصــد افزایــش می‌یابــد و این اقدام در راستای کاهشی تجارت بــا ارزهــای کشــورهای غیردوسـت را کاهـش خواهد یافت. عـلاوه بـر ایـن، سـهم مجـاز طـلا در NWF نیـز بـه دو برابـر افزایـش یافتـه و بـه 40 درصـد خواهـد رسـید؛ در مقابل موجـودی «پونـد انگلیـس» و «یـن ژاپـن» بـه صفـر کاهـش یافتـه اسـت.

ایـن صنـدوق کـه درآمـد حاصـل از صـادرات نفـت را ذخیـره می‌کنـد، بـرای حمایـت از سیسـتم بازنشسـتگی ملـی و کمـک بـه پوشـش کسـری بودجـه در صـورت نیـاز ایجـاد شـده اسـت. دارایـی هـای ایـن صنـدوق تـا اول دسـامبر، بالـغ بـر 186.5میلیـارد دلار بـوده است.

وزارت دارایــی روســیه اعـلام کــرده کــه بــه کاهــش پیوســته ســهم ارز کشــورهای «غیــر دوســت»در ســاختار دارایی‌هــای صنــدوق ثــروت ملــی ادامــه خواهــد داد. رئیــس بــورس روســیه نیــز اخیــرا اعــلام کــرد کــه یــوان در مبـادلات بـورس مسـکو، دلار آمریـکا را تحـت فشـار قـرار داده اسـت. وی عنـوان کـرد کـه در سـال 2023 حجـم معامـات یوان-روبـل از حجـم معامـات دلار-روبـل پیشـی خواهـد گرفـت؛ چرا‌که پیوندهـای مالـی بیـن مسـکو و پکــن پیوســته در حــال افزایــش اســت.

پیش از این بانک مرکزی روسیه اعلام کرد ه بود که «وزارت دارایی روسیه در حال کار بر روی امکان اجرای مکانیزم عملیاتی سازوکار قوانین بودجه برای تکمیل/مصرف در صندوق ثروت ملی با ارزهای کشورهای دوست (یوآن، روپیه، لیر ترکیه و غیره) است».