به گزارش اکوایران، به نقل از مرکز آمار، روند تورم تولید کننده برق در زمستان 1400 مسیری نزولی را طی کرده و حاکی از کاهش قیمتها در این مقطع زمانی بوده است. به طور کلی تورم تولید کننده در هر گروه نشان از هزینه های تولید و در نهایت می تواند بر بخش مصرف کننده نیز اثر گذار باشد.

در همین خصوص مرکز آمار اعلام کرد، در فصل زمستان ١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ١٠,٦ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل پاییز ٨.٠ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل زمستان ١٤٠٠ نسبت به فصل زمستان ١٣٩٩، ١٠.٦ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ١٨.٢، ٩.١ و ٨.٨ بوده است. 

بررسی تورم سالانه تولید کننده در برق در زمستان 1400

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ١٩,٤ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١١.٢ واحد درصد کاهش نشان می­ دهد. همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٢٠.٧، ٢٠.٩ و ١٥.٤ بوده است.