به گزارش اکو ایران، ذخایر بانک مرکزی یکی از منابع مهم پایه پولی است که در ماه های اخیر روندی نزولی را نسبت به پایان سال گذشته داشته است.

به طور کلی پایه پولی خرداد ماه 2 هزار و 560 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و رشدی منفی را درپایان بهار امسال ثبت کرد. آمار خالص درآمدهای خارجی بانک مرکزی نیز نسبت به پایان سال گذشته 4.1 درصد کمتر شده که اتفاقی مهم در اقتصاد ایران شمرده می شود.

افت خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی

یکی از مهم ترین عوامل رشد در ذخایر خارجی بانک مرکزی درآمدزایی نفتی است که منجر به رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی می شود.

اما مقایسه آمارهای این شاخه از پایه پولی با اسفند 1400 نشان می دهد دارایی خارجی بانک مرکزی نسبت به پایان سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان کمتر شده و نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان به بدهی های ارزی بانک مرکزی افزوده شده است.

در نهایت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در خرداد ماه برابر با 545 هزار میلیارد تومان شده و 4.1 درصد از اسفند 1400 کمتر شده است.

از جمله دلایل این افت را کارشناسان در سه موضوع طبقه بندی می کنند.

ریشه های کاهش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی

یکی از عوامل کاهش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی درخرداد تامین ارز وارداتی بوده که بانک مرکزی در اختیار وارد کنندگان قرار داده است.

عامل دیگر هم می تواند اشاره به مداخله بانک مرکزی در بازار ارز جهت کنترل نرخ دلار در ماه های اخیر داشته باشد.

اما سومین عامل مربوط به نرخ برابری یورو است. برخی از تحلیل گران معتقدند دارایی های خارجی بانک مرکزی بر اساس یورو مورد محاسبه قرار میگیرد. این عده باوردارند سقوط نرخ برابری یورو می تواند نقشی کاهنده در خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی داشته باشد. 

پایه پولی