به گزارش اکو ایران، روند عملیات بازار باز در هفته اخیر نشان از چند اتفاق مهم داشته است. در مهمترین رویداد در این بازار بسط هفتگی پول به بی سابقه ترین سطح خود در تمام تاریخ برگزاری این بازار رسیده و از مرز 40 هزار میلیارد تومان فراتر رفت.

به طور کلی بانک مرکزی با داد و ستد در دو بازار در هر هفته سعی در مدیریت وضعیت نقدینگی بانکها و تنظیم نرخ بهره دارد تا از این طریق بتواند در وضعیت رفاه جامعه اثرگذاری مثبت داشته باشد

این بازار ها اعم از بازار بین بانکی و بازار شبانه است.

بازار باز

بالاترین سطح بسط پول در بازار باز

طبق آمار و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی در هفته منتهی به 22 آذرماه بانک مرکزی 42 هزار و 700 میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری کرد که به معنای بسط نقدینگی در این بازار است. 

این اوراق همانند 4 هفته گذشته 100 درصد رقم پیشنهادی بانک ها بوده است. به این معنا که در این مقطع سیاستگذاری بانک مرکزی با نیاز بانک ها تطابق بیشتری داشته است.

از سوی دیگر در این هفته در حدود 34 هزار و 780 میلیارد تومان نیز از بانک ها جذب شد که با توجه به تاریخ سررسید آن نتیجه بسط دو هفته پیش بوده است.

در محاسبه خالص نقدینگی بسط داده شده در این بازار اما باید به سه موضوع توجه داشت: بسط فعلی، بسط هفته قبل و جذب رخ داده در این هفته.

حاصل جبری عبارت فوق نشان می دهد به طور خالص اکنون 30 هزار و 820 میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها از طریق این بازار جریان دارد که رقم بالایی به شمار می اید.

 بانک مرکزی بسط پول در این بازار را ارتقا داده اما نرخ سود را همچنان پایین تر از سطح دو هفته قبل یعنی 21.15 درصد و تاریخ سررسید را معادل با دو هفته تعیین کرده است.

کاهش نرخ سود و افزایش در تاریخ سررسید به نوعی کاهش هزینه بانک ها را در بردارد آن هم در حالی که مبلغ بیشتری در این نهادهای مالی بسط داده می شود. به نظر می رسد هدف بانک مرکزی کاهش نرخ سود بین بانکی است. 

بازار باز

کاهش اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی

بانک مرکزی در بازار شبانه یا بازار بین بانکی تنها 2 هزار و 200 میلیارد تومان نقدینگی بسط داده که در مقایسه با این متغیر در ماه های گذشته رقم کمی به شمار می آید. به طور کلی بانک های دارای کسری در این بازار اقدام به قرض پول از سایر بانک ها می کنند که این قرض دهی نرخ سودی توافقی و تاریخ سررسید کوتاه مدت (کمتر از سه روز) دارد.

نرخ سود دراین بازار نیز دامنه نوسانی بین 14 تا 22 درصد دارد که در اختیار بانک مرکزی است. این نرخ به صورت موزون در هفته قبل 21.05 درصد محاسبه شده بود که در این هفته با توجه به سطح بالای بسط در بازار باز به نظر می رسد این نرخ همچنان نزولی باشد.

از سوی دیگر در هفته منتهی به 22 اذرماه 2 هزار و 140 میلیارد تومان نقدینگی نیز از بانکها جمع آوری شده که نشان از 60 میلیارد تومان خالص بسط پول در این بازار داشته است.

بازار باز