به گزارش اکو ایران، نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 25 آذر ماه مسیر ثابت خود را ادامه داده و تغییری بسیار محدودی را ثبت کرد. ثبات نرخ سود در بازار بین بانکی می تواند در نتیجه افزایش داد وستد ها در بازار باز باشد افزایشی که در اثر سیاست گذاری بانک مرکزی رخ داد.

بانک مرکزی در جهت مدیریت نقدینگی بانک ها و نرخ سود بین بانکی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در دو بازار مشارکت می کند. این بازار ها اعم از بازار باز و بازار شبانه یا بازار بین بانکی است.

روند معاملات در هفته های اخیر نشان از رکوردزنی های بی سابقه در بازار باز داشته و حجم دادو ستد را به بالاترین سطح خود در تاریخ برگزاری این بازار رسانده است.

رکوردزنی معاملات در بازار باز

در هفته گذشته طبق اعلام بانک مرکزی 42 هزارو 700 میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها از کانال بازار باز توزیع شد که این اقدام در تاریخ برگزاری بازار باز بی سابقه بوده است.

رکوردزنی در بسط پول بازار باز به منزله تداوم وضع نامطلوب نقدینگی بانک ها است. ساز و کار بسط پول در این بازار به این نحو است که بانک ها در ابتدا اوراقی را به بانک مرکزی برای فروش پیشنهادمی دهند. اگر بانک مرکزی با خرید اوراق موافقت کرد بانک ها متعهد می شوند در سررسید این اوراق با نرخ سود معلوم دوباره برای خرید اوراق از بانک مرکزی اقدام کنند.

در 4 هفته گذشته و در جریان عملیات بازار باز، بانک مرکزی در هر هفته با 100 درصد اوراق مواقت کرده به این معنا که سیاست های این نهاد در جهت تزریق پول در بازار باز بوده و منطبق بر خواسته های نهاد های مالی در این هفته هاست.

نرخ سود این داد و ستد در هفته های پیشین در سطح به 20.2 درصد رسیده بود که با افزایش معاملات این نرخ پایین تر آمده و در همین حین تاریخ سررسید نیز از یک هفته به دو هفته ارتقا پیدا کرد.

پیش از این هر بسط پولی پس از یک هفته جمع می شد و خالص نقدینگی را کمتر از 5 هزار میلیارد تومان نشان می داد اما با افزایش تاریخ سررسید از یک هفته به دو هفته خالص بسط نقدینگی به رقم های بسیار بالاتری رسیده است.

با این حال این افزایش در تقاضای بانک ها موجب نشده تا نرخ سود بازار باز نیز افزایش پیدا کند و همچنان در سطح 20.15 درصد ثابت باقی مانده است.

زمانی که بانک های دارای کسری در بازار باز حجم بالایی از پول را از بانک مرکزی استقراض می کنند آن هم با نرخی پایین تر از بازار بین بانکی تمایل آنها برای استقراض در بازار بین بانکی پایین می آید.

نرخ سود

ثبات نرخ سود بین بانکی 

در بازار بین بانکی به طور کلی بانک هایی که به مشکل کمبود و کسری نقدینگی برخورد کرده اند به سراغ نهادهای دارای مازاد می روند و بانرخ سود توافقی اقدام به استقراض پول می کنند که البته سررسیدی کوتاه مدت دارد.

نرخ سود در این بازار ها همواره در دامنه ای حرکت می کند که آن را بانک مرکزی تعیین کرده است. این دامنه از 14 تا 22 درصد است. اگر استقراض پول از بانک مرکزی صورت بگیرد نرخ سودی معادل با 22 درصد دارد. این استقراض یا همان اعتبارات قاعده مند در هفته های اخیر روندی کاهشی داشته که می تواند نتیجه تراکنش ها بالای بانک ها و بانک مرکزی در بازار باز باشد.

بنابراین متعاقبا حجم این تراکنش ها میان بانک های دارای کسری و سایر نهادهای مالی در این بازار نیز کاهش پیدا کرده و در نهایت منجر به کاهش نرخ سود بین بانکی در هفته اخیر شده است.

این نرخ در هفته گذشته برابر با 21.05 درصد بوده که با 0.01 واحد درصد به 21.04 درصد در این مقطع رسیده است. روند میزان تغییر در نرخ سود نشان می دهد تقریبا این متغیر در سطح 21 تا 21.1 درصد در هفته های اخیر محبوس شده و تغییر زیادی نداشته است.

نرخ سود