سازمان حفاظت محیط زیست در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای " خدمات خودرویی و نقلیه" را در سال 1403 (از تاریخ 1403/1/1 تا 1403/12/29) با 35 دستگاه خودروی دنا و پژو پارس مدل 98 به بالا و 2 دستگاه خودرو ون و یک دستگاه موتور سیکلت (جمعا 38 دستگاه) جهت انجام امور محوله در استان  تهران و اعزام به مأموریت های استانی به شرح اسناد بارگزاری شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره فراخوان 2002003072000023 برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه:  تا ساعت19 تاریخ 1402/11/24 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:  تا ساعت19 تاریخ 1402/12/5 زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 صبح تاریخ 1402/12/7 ضمانت نامه بانکی به مبلغ 6.700.000.000 ریال (شش میلیارد و هفتصد میلیون ریال)

  هزینه  چاپ دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده  مناقصه می باشد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 1456

واحد نقلیه سازمان حفاظت محیط زیست 42781695

دبیرخانه مناقصات 42781778

شناسه آگهی 1659882 میم الف 4339