به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 16 هزار و 309 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته افت 68 درصدی داشته است. در هفته اخیر به طور میانگین 43 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 70 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 26 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز یکشنبه سهم اوراق 36 درصد شد و روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 70 هزار و 372 میلیارد تومان بود که 90 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق به 3 هزار و 571 میلیارد تومان رسید که 35 درصد از معاملات بازار ثانویه را شامل شد. در آخرین روز کاری هفته نیز ارزش معاملات اوراق به 2 هزار میلیارد تومان کاهش یافت که 28 درصد از معاملات بازار سهام را تشکیل می‌دهد.

رشد ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد رشد ارزش معاملات خرد سهام بودیم. در این هفته که شاخص بورس در مجموع 44 هزار واحد صعود کرد، میانگین ارزش معاملات خرد بورس به 4 هزار و 438 میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به رقم 4 هزار و 104 میلیاردی هفته پیشین، افزایش 8 درصدی داشته است.

بورس