علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز توضیح می‌دهد که این تورم بیشتر از چه سمتی است و چه مسیری را در آینده خواهد داشت.