آیا ، چون سهامداران عمده بیمه های خصوصی بیمه گذار آنها هم بودند ، سهم این بخش از کل بازار به ٧٠ درصد نزدیک شد ؟ یا بخاطر وجود پرتفوی  دایره سهامداری بود که وضعیت برخی از شرکت های بیمه مطلوب نیست ؟

هادی اویار حسین مدیرعامل بیمه پارسیان در حاشیه نمایشگاه بین المللی صنعت مالی در پاسخ به این سوالات و آثار وابستگی به پرتفوی سهامداری پاسخ داده است .

اویار حسین در این گفت و گو یکی از دلایل تاسیس بیمه اتکایی آوای پارس را خالی ماندن دست بخش خصوصی از بازار اتکایی در شرایط تحریم عنوان کرد .