پتروشیمی نوری طی گزارش دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1401، خود رقم 8,180 میلیارد تومان رابه عنوان  درآمد ماهانه خود ثبت کرده است که این رقم نسبت به ماه قبل با رشد 4 درصدی همراه بوده است. از این میزان 62 درصد سهم فروش داخلی و 38 درصد را فروش صادراتی تشکیل داده است.

پتروشیمی نوری در در سه ماه ابتدایی سال به ترتیب فروش 7 هزار و 402 میلیارد تومان ، 7 هزار و 804 میلیارد تومان و 7 هزار و 867 میلیارد تومان را به عنوان فروش ماهانه ثبت کرده است.

این شرکت برای سه ماهه ابتدایی خود در گزارش سه ماهه حسابرسی نشده رقم 381 تومان به ازای هر سهم سود آوری داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 20 درصدی همراه بوده است.

نوری با مالکیت 68 درصدی شرکت صنایع پتروشیمی فارس با ارزش 88 هزار میلیارد تومانی روی قیمت 9 هزار و 800 تومان در حال معامله است.