▫️در این برنامه از بولتن با سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ ایران به بررسی این موضوع پرداختیم

سیاست هایی که رشد معدن را منفی کرد

رشد مثبت معدن در اوج تحریم ها

تحقق حقوق دولتی و بهره مالکانه در بودجه۱۴۰۱