به گزارش اکوایران؛‌در ابلاغیه ای به سازمان های استانی اعلام شد واحدهای فعال در طرح درج قیمت تولید کننده باید در اولویت دریافت خدمات از بخش های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت (به ویژه سازمان های استانی) قرار گیرند.

سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در این ابلاغیه به سازمان های استانی اعلام کرد:  با توجه به اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده در سراسر کشور و اهمیت این فعالیت در ساماندهی نظام توزیع و کاهش قیمت مصرف کننده، حسب تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای فعال در این پروژه باید در اولویت دریافت خدمات از بخش های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت (به ویژه سازمان های استانی) قرار گیرند.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده است، ضمن جلب مشارکت فعالانه کلیه واحدهای مشمول طرح در چارچوب زمانبندی و برنامه های ابلاغی، نسبت به اولویت دهی در ارائه خدمات مرتبط با حوزه ماموریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدهای فعال در این پروژه، به ویژه معرفی برای دریافت تسهیلات بند الف تبصره 18 اقدام کنند.

  سبد پروژه‌های مدیریت بازار یکی از موضوعاتی است که در دوره جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و در آن 16 پروژه تعریف شده که " درج قیمت تأمین‌کننده" یکی از این پروژه ها می باشد که اجرای آن شروع شده است.