به گزارش اکوایران؛ در این جلسه مقرر شد گمرک ایران تا زمان فراهم شدن بستر سیستم ثبت اطلاعاتی ورود موقت (پایان شهریورماه سال جاری) نسبت به ارسال CDهای مربوط به اطلاعات ورود موقت و صادرات، طبق درخواست صادرکننده به بانک مرکزی و دبیرخانه کمیته اقدام ارزی اقدام کند.  

در این جلسه همچنین بر این نکته نیز تاکید شده در صورتی که صادرکننده نسبت به عرضه و فروش ارز در سامانه نیما یا در قالب پروانه‌های صادراتی اقدام نکنند و ارز حاصل از صادرات را به خریدار تا موعد مقرر تحویل نداده باشد، در صورتی که بر اساس حکم دادگاه قصور صادرکننده محرز شود، ضمن احیای تعهد ارزی صادرکننده، این تخلف به عنوان امتیاز منفی در رتبه بندی صادرکنندگان لحاظ و در ضمن تنبیهاتی همچون محدودیت در کارت بازرگانی و تعیین سقف اعتباری اعمال خواهد شد.

از سوی دیگر در این جلسه موضوع تهاتر بدهی ارزی شرکت توانیر با وزارت انرژی ترکمنستان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد تا پروانه های صادراتی مورد تایید شرکت توانیر به منظور تهاتر با بدهی ارزی این شرکت به وزارت انرژی ترکمنستان مشروط به تایید وزارت نیرو توسط شرکت کننده موصوف و پرداخت به صورت ریالی به شرکت‌های مزبور در مقابل ارزش های صادراتی فوق‌الذکر مشمول ایفای تعهد ارزی نخواهد بود.

تعیین تکلیف تعهد ارزی برخی تولیدکنندگان

در این نشست همچنین تصمیماتی نیز  «در خصوص عدم عمل به تعهدات صادرکنندگان در قبال توافق با واردکنندگان مبنی بر واگذاری پروانه صادراتی به منظور ایفای تعهدات ارزی در صورت اقامه دعوی از سوی واردکننده و صدور حکم دادگاه در خصوص تخلف صادر کننده علاوه بر احیای تعهدات ارزی صادرکنندگان مراتب در رتبه بندی صادرکنندگان لحاظ خواهد شد»،  «در خصوص عدم انجام تکالیف وارداتی از سوی وارد کننده در قبال پذیرش پروانه صادراتی از صادر کننده لازم است مراتب از طریق مراجع پیگیری شود»، «درخصوص شرکت انجیر نصیران به دلیل عدم محصولات کشاورزی در فهرست کالاهای تحریمی خواننده در بروز مشکل توقیف و کالاهای صادراتی شرکت مذکور از ایفای تعهدات ارزی معاف نخواهد بود»، «درخواست شرکت سایپا مبنی بر معافیت صادرات قطعات گارانتی و کلیم مورد موافقت قرار نگرفت و صادرات این گونه قطعات مشمول تعهدات ارزی است» و «در خصوص تهاتر طلا با تعهدات ارزی بر اساس اعلام نظر کتبی دفتر مقررات صادرات و واردات در جلسه ۷۰ کمیته اقدام ارزی بر مکاتبه بانک مرکزی واردات طلا در حال حاضر به صورت واردات در مقابل صادرات خود و غیر مجاز است و بازرگانان با رعایت مقررات آیین نامه های ذیربط اقدام به واردات کنند» گرفته شد.