به گزارش اکوایران: براساس این گزارش جنـگ اوکرایـن الگوهـای سـابق تجـارت، تولیـد و مصـرف را در جهـان بـه صورتـی چشـمگیر تحـت تاثیـر قـرار داده و قیمت هـا بسـیار افزایـش یافتـه اسـت و پیش بینی می شود افزایـش قیمت هـا تـا پایـان سـال ۲۰۲۴ ادامـه پیـدا خواهـد کـرد.  

سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" نشان می دهد که افزایــش قیمــت انــرژی در دو ســال گذشــته به بیشــترین میــزان از ســال ۱۹۷۳ و بحــران جهانـی نفـت رسیده است. از سوی دیگر قیمـت آن دسـته مـواد غذایـی کـه روسـیه و اوکرایـن تولیـدکننـدگان بـزرگ آن محســوب می شــوند؛ همچنیــن کودهــای شــیمیایی کــه بــرای تولیــد بــه گاز طبیعــی نیــاز دارنــد بــه بالاتریـن میـزان از سـال ۲۰۰۸ رسـیده اسـت.

از سوی دیگر بانـک جهانـی ایـن شـوک را بزرگتریـن شـوک بـه قیمـت کالاهــا از دهــه ۱۹۷۰ توصیــف کــرده اســت.  افـزون بــر افزایـش قیمت هـا، مشــکلات ناشـی از جنــگ باعـث شـده تـا محدودیت هـا در تجــارت مـواد غذایـی، سـوختهای فسـیلی و کودهـای شـیمیایی افزایـش یابـد. رونـد افزایـش قیمـت و کمبـود توامـان کالاهـای بسـیار کلیـدی باعـث شـده تـا اقتصـاد جهانـی بـا رکـود تورمـی مواجـه شـود. بانـک جهانـی همچنین پیـش بینـی کـرده است که قیمـت حامل هـای انـرژی در سـال ۲۰۲۰ بیـش از ۵۰ درصـد افزایـش یابـد و بعـد از آن در سـال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ اندکـی تعدیـل شود. قیمـت کالاهـای دیگـر شـامل محصـولات کشـاورزی و فلـزات نیـز حـدود ۲۰ درصـد در سـال ۲۰۲۲ افزایـش خواهـد یافـت و در سـال های آتـی قـدری تعدیـل خواهـد شـد. در صورتـی کـه جنـگ اوکرایـن طولانـی شـود و تحریم هـای بیشـتری علیـه روسـیه بـه ویـژه در صنعـت نفـت و گاز ایـن کشـور صـورت گیـرد قیمـت کالاهـای مـورد اشـاره از پیش بینی هـای گـزارش نیـز فراتـر خواهـد رفـت. بــا تاثیــر فزاینــده جنــگ بــر تجــارت و تولیــد نفــت، انتظــار مــی رود قیمــت نفــت برنــت در ســال ۲۰۲۲ بــه طــور میانگیــن ۱۰۰ دلار باشــد کــه بالاتریــن میــزان از ســال ۲۰۱۳ محســوب می شــود و افزایــش ۴۰ درصـدی نسـبت بـه سـال ۲۰۲۱ نشـان می دهـد. قیمـت نفـت برنـت در سـال ۲۰۲۳ حدود ۹۲ دلار بـرآورد شـده اســت کــه نســبت بــه میانگیــن ۵ ســال اخیــر کــه ۶۰ دلار بــوده اســت افزایــش زیــادی نشــان داشته است.

از سوی دیگر قیمـت گاز طبیعـی در اروپـا در 2022 دو برابـر قیمـت ایـن حامـل انـرژی در مقایسـه بـا سـال ۲۰۲۱ خواهـد بـود و قیمـت زغـال سـنگ ۸۰ درصـد افزایـش خواهـد یافـت. قیمـت غـلات نیز در سـال ۲۰۲۲ حـدود ۴۰ درصـد افزایـش می یابد کـه بالاتریـن میـزان قیمـت ایـن محصــولات در دهه هــای اخیــر خواهــد بــود. قیمــت فلــزات هم حــدود ۱۶ درصــد در ســال جــاری میــلادی افزایــش خواهــد یافــت و در ســال ۲۰۲۳ اندکــی تعدیــل خواهــد شــد.  .