به گزارش اکوایران؛ افغانستان با ایران ۹۵۰ کیلومتر مرز مشترک دارد که در این مرز مشترک، ۶ بازارچه‌های مرزی است. بازارچه‌های گلورده، دوکوهانه، یزدان وماهیروددرخراسان جنوبی و بازارچه‌های دوغارون و ملک در خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان، بازارچه‌های مرزی بین ایران و افغانستان هستند که از ۴ بازارچه خراسان جنوبی، تنها بازارچه ماهیرود فعال است و بازارچه یزدان نیز آّبان سال گذشته به صورت محدود آغاز به کار کرد. اما سایر بازارچه ها چند سالی است که تعطیل شده اند.

بازارچه های مرزی ایران همانطور که از نامشان پیداست، در شهرهای مرزی و نزدیک نقطه صفر مرزی و در کنار گمرک ها قرار دارند. به دلیل آن که خرید و فروش کالاها در این بازارها بدون واسطه انجام می شود، معمولاً قیمت کالاها ارزان تر از سایر بازارها در نقاط مختلف کشور باشد. همین مورد باعث شده است تا خریداران بسیاری به سمت این بازارهای حرکت کنند.

براساس آمار اعلام شده صادرات سالانه ایران به افغانستان نزدیک به 3 میلیارد دلار است که بخشی از آن از طریق همین بازارچه‌ها بدست می‌آمد و حال با توقف فعالیت این بازارچه های مرزی شاهد کاهش این  ارزآوری هستیم.

در سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" آمده دولت طالبان فعالیـت بازارچه هـای مـرزی ایـن کشـور را به دلیل تصمیـم رواج گسـترده قاچـاق از طریـق بازارچه هـای مـرزی اعـلام کرده ‌اسـت. دولت طالبـان معتقداست قاچـاق ایـن کالاهـا منجـر کاهـش درآمدهـای گمرکـی دولـت شـده و زمینـه را بـرای واردات بی‌رویـه کالاهـای کـم کیفیـت بـه داخـل افغانسـتان به وجود آورده است. طالبـان بـه شـدت تحـت فشـار مالـی قـرار دارد. رکـود اقتصـادی در افغانسـتان و مسـدود شـدن دارایی هـای ایـن کشـور زمینـه را بـرای تشـدید بحـران اقتصـادی فراهـم آورده اسـت. در چنیـن شـرایطی درآمدهـای گمرکـی یکـی از منابـع مهـم دولـت محسـوب می شـود کــه طالبــان می کوشــد از تمامــی اهرم‌هــا بــرای افزایــش درآمدهــا اســتفاده کند.