به گزارش اکوایران؛ دادهای اعلام شده از سوی وزارت صنعـت، معدن و تجارت از روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در آخرین ماه سال 1400 نشان دهنده آن است که هر چند «شکر سفید» در 9 ماه در سال جاری همواره عنوان رکوردار افزایش قیمت را به خود اختصاص داده بود. اما در دو ماه آخر سال جاری «برنج داخلی هاشمی درجه یک» نوار رکودداری «شکر سفید» را پاره کردند و با رشد 131.8 درصدی بیشترین رشد قیمت را به خود اختصاص داد.  بطوریکه در مدت زمان مورد بررسی قیمت «برنج داخلی هاشمی درجه یک» به کیلویی 77 هزار و 330 تومان رسید.

قیمت کالای اساسی در اسفند ماه

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت «برنج باسماتی پاکستانی (درجه یک) »، «برنج تایلندی (غیر از هومالی)»، «برنج طارم اعلا»، «برنج داخلی هاشمی (درجه یک)»، «شکر سفید»، «گوشت گوساله»، «گوشت گوسفندی‌(مخلوط)» و «گوشت مرغ تازه» 8 محصولی هستند که در اسفند ماه روند قیمتی آنها ارزیابی شده است.

 دادهای اعلام شده نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی قیمت «برنج طارم اعلا» در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 130.1 درصد افزایش قیمت داشته است و قیمت هر کیلوگرم آن از 34 هزار و 261 تومان در اسفند ۱۳۹۹ به 78 هزار و 827 تومان در اسفند۱۴۰۰ رسیده است.  

از سوی دیگر در مدت زمان مورد بررسی «شکر سفید بسته بندی» هم رشد به  60.2 درصدی داشته است. متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در اسفند سال ۱۴۰۰ به حدود 16 هزار و 834 تومان رسید، این در حالی که در مدت مشابه سال ۹۹ قیمت شکر برابر با 10 هزار و 509 تومان بود. براین اساس قیمت گوشت گوساله نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 35.1 درصدی داشته و از هر کیلو  107 هزار و 642 تومان در دی ۹۹ به 145 هزار و 433 تومان در اسفند ۱۴۰۰ رسید. 

گوشت مرغ تازه نیز با 27.1 درصد افزایش قیمت از هر کیلوگرم 23 هزار و 810 تومان در اسفند ۱۳۹۹ به 30 هزار و 252 تومان دراسفند ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی مخلوط نیز از 124 هزار و 311 تومان در اسفند ۹۹ به   حدود 150 هزار تومان در اسفند۱۴۰۰ افزایش یافته و رشد 20.1 درصدی داشته است.

براساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک نیز از 24 هزار و 608 تومان به بیش از 30 هزار تومان افزایش یافت و براین اساس قیمت این کالا دربازه زمانی یاد شده 25.3 درصد افزایش داشته است. قیمت برنج تایلندی هم در این مدت  1.1 درصد رشد داشته و به هر کیلوگرم 15 هزار و 842 تومان رسید.