به گزارش اکوایران؛ بررسی روند تولید «روغن ساخته شده نباتی» نشان می دهد که سال گذشته در مجموع دو میلیون و 28 هزار و 300 تن «روغن ساخته شده نباتی» در کشور تولید شده است. این رقم در سال  99 برابر با یک میلیون و 618 هزار و 600 تن بوده است. با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت می توان گفت بیشترین روغن نباتی تولیدی در سال گذشته در اسفند ماه صورت گرفته است.

مجموع تولید روغن نباتی در اسفند ماه برابر با 212هزار و 700 تن بوده است. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اسفند ماه بیشترین میزان تولید «روغن ساخته شده نباتی» در خرداد و اردیبهشت ماه صورت گرفته است. مجموع روغن نباتی تولید شده در خرداد ماه سال گذشته برابر با 186 هزار و 600 تن بوده و در اردیبهشت ماه نیز 177 هزار و 600 تن روغن نباتی در کشور تولید شده است.

روغن2