این در حالی است که با افزایش همکاری های سیاسی این کشور با ایران می توان شاهد فرصتی خوب برای معدنی های ایران باشیم تا با استفاده از این موقعیت مسیر جدیدی برای ورود به بازار های جهانی ایجاد شود.