اما این سوال مطرح است که چرا فولادی ها تا به امروز با توجه به میزان درآمدهای خود برای ساخت نیروگاه اقدام نکردند و امروز در اوج بحران به فکر آن افتاده اند.