به گزارش اکوایران؛ ارزیابی ها نشان دهنده آن است که با وجود تمام برنامه هایی که هرچند ایران برای عبور از این بحران در نظر گرفته اما به دلایـل متعـدد هنـوز نتوانسته ایم بـه مرحلـه تأمیـن روغـن گیاهـی مورد نیاز داخل به طور مثال آفتاب‌گردان برسیم.

روغن آفتابگردان در میان روغن های وارداتی به کشور بالاترین سهم را دارد. آمارها نشان دهنده آن است که ایران در واردات روغن آفتابگردان رتبه پنجم را دارد و در تولید جزو کشورهای پایین جدول و در میان 34 کشور با قابلیت تولید حداکثر و حداقل تولید (از هزار تن تا 5.5 میلیون تن) در رتبه 22 قرار دارد، البته رتبه مصـرف روغـن آفتابگـردان در ایـران نیـز قابـل توجـه است، بطوریکه ایران در رتبـه ششـم کشـورهای مصرف کننــده دنیــا بــا حــدود 760 هزارتــن قــرار دارد.

آخرین آمار تولید روغن آفتابگردان

از سوی دیگر بـر اسـاس آخریـن آمـار منتشـره شده در سـال 2022 میـزان واردات روغـن آفتابگـردان بـه کشـور حـدود 700 هزارتـن، روغـن پالـم 500 هزارتـن و روغـن سـویا نیـز حـدود 400 هزارتــن بوده است.

میزان تولید روغن آفتابگردان در ایران حدود 50 هزار تن در سال 2018 بوده، ولی بر اساس آمار برخی از منابع میزان تولید روغن آفتابگردان در سال زارعی منتهی به 2021 با کاهش حدود 30 درصدی مواجه بوده است. میزان تولید ایران در حالی است که اوکراین با 5.15 میلیون تن و روسیه با 4.65 میلیون تن بالاترین میزان تولید روغن آفتابگردان در دنیا را به خود اختصاص داده اند. در جایگاه بعدی نیز آرژانتیـن بـا حـدود 4/1 میلیـون تـن در مقـام سـوم ایـن رده بنـدی قـرار دارد و سـایر کشـورها در محـدوده 500 هزارتـن و کمتـر ازآن روغـن آفتابگـردان تولیـد می کند. در واقـع اختـلاف تـوان تولیـد روسـیه و اوکرایـن بـا سـایر کشـورهای تولیدکننـده روغـن آفتابگـردان بسـیار زیـاد است بـه همیـن دلیـل، جنگ روسـیه و اوکرایـن تاثیـر بسـزایی بـر شـرایط تأمیـن و قیمـت روغـن آفتابگـردان در سـطح بازارهـای جهانـی و بویـژه کشـورهایی نظیـر ایـران کـه در رتبـه بالایـی در مصـرف و واردات ایـن روغـن قـرار دارنـد، گذاشـته اسـت.

مصرف روغن آفتابگردان در ایران حدود 760 هزارتن برآورد می شود و با این میزان مصرف ایران در رتبه پنجمین کشور مصرف کننده روغن قرار می گیرد.