به گزارش اکوایران؛ اتحادیه اروپا تاحدودی در این زمینه موفق عمل کرده، بطوریکه صادرات غلات اوکراین از طریق اتحادیه اروپا در ماه ژوئن در مقایسه با مدت مشابه در ماه می افزایش دو برابری داشته است.

 پیش از این هم در پی بحران به وجود آمده برای صادرات غلات از طریق بندرگاه‌های اوکراین، تلاش‌های بین‌المللی برای حل این معضل افزایش یافته بود. در این زمینه مقامات کی‌یف و ورشو در گذرگاه کورچووا در مرز لهستان با یکدیگر درباره نحوه خروج غلات اوکراین گفتگو کردند. پس از آن طرحی با میانجی‌گری ترکیه، مبنی بر ساماندهی صادرات غلات اوکراین از طریق ایجاد کریدوری در دریای سیاه، مورد ارزیابی قرار گرفت تا زمینه خروج میلیون ها تن گندم و غلات انبار شده در بنادر این کشور فراهم شود.  

براساس گزارش پایش تحولات تجارت جهانی اتاق بازرگانی ایران، در این خصوص جـوزپ بـورل، مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا اخیـرا از دوبرابـر شـدن صـادرات غـلات اوکرایـن از طریـق اتحادیـه اروپـا در مـاه ژوئـن در مقایسـه بـا مـدت مشـابه در مـاه ژوئـن خبر داده و اعلام کرده است که این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه در ماه می صورت گرفته است. بـه گفتـه وی، از آوریـل 5.8 میلیـون تـن غـلات اوکرایـن توسـط اتحادیـه اروپـا بـه بازارهـا منتقـل شـده اسـت.

او مسـکو را متهــم کــرد کــه میلیون‌هــا تــن غـلات را در انبارهــای اوکرایــن مســدود کــرده و از غــذا به‌عنــوان ســلاح جنگــی اســتفاده می‌کنــد. بــورل نوشــت «1.2 میلیــارد نفــر به‌شــدت در معــرض آســیب‌های ناشــی از افزایـش قیمـت مـواد غذایـی و انـرژی و سـخت‌تر شـدن شـرایط مالـی قـرار دارنـد».

 روسـیه امـا ایـن اتهامـات را رد کـرده اسـت. غـرب، روسـیه را بـه دلیـل مسـدودکردن بنـادر اوکرایـن کـه حمـل غـلات ایـن کشـور را غیرممکـن می‌کنـد، مقصـر می‌داننـد. مسـکو پاسـخ داده اسـت کـه اگـر کیـف بنـادر خـود را از میـن پـاک کنـد، عبـور امـن محموله‌هـای غـلات را تضمیـن می‌کنـد. اوکرایـن کـه یکـی از تولیدکننـدگان عمـده محصـولات کشـاورزی اسـت، بـه دلیـل درگیری‌هـا قـادر بـه صـادرات غـلات خـود از طریـق دریـا نیسـت و تخمیـن زده می شـود کـه در حـال حاضـر 22 تـا 25 میلیـون تـن غلات در بنـادر ایـن کشـور، انبـار شـده باشد.